Copyright

GratisSoftware.nl wordt gemaakt door MC Tekst. De redactie is gevestigd in Groningen.

Niets van GratisSoftware.nl (url: www.gratissoftwaresite.nl) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC Tekst en GratisSoftware.nl.

Contact