Copyright

GratisSoftware.nl wordt gemaakt door 1100 Producties.

Niets van GratisSoftware.nl (url: www.gratissoftwaresite.nl) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1100 Producties en GratisSoftware.nl.

Contact